Ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Jsme registrováni na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod číslem 00065486.

Osobní data, která kupující uvádí u objednávky, jsou využita pro úkony, které s ní přímo souvisí. Data jsou uchovávána a zpracovávána dle platných právních předpisů a slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci a zpracovatel dotazníku spokojenosti. Osobní údaje zákazníků jsou předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.