Nad 900 Kč DOPRAVA ZDARMA!

obchodní společnosti
MEDINATUR CZ s.r.o.
se sídlem Na zlatě 2835/3, Praha 5, 158 00
identifikační číslo: 047 36 460
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252888

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.medinatur.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Obchodní společnosti MEDINATUR CZ s.r.o., se sídlem Na zlatě 2835/3, Praha 5, 158 00, identifikační číslo: 047 36 460, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252888 (dále jen „MEDINATUR“) organizuje v termínu od 0:01 hodin dne 10.5.2018 do 23:59 hodin dne 31.5.2018 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „Vzorky ZDARMA“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně (dále jen „Pravidla“), které jsou k dispozici na internetové stránce MEDINATUR www.medinatur.cz.
 2. ÚČASTNÍK AKCE

  1. Účastníkem Kampaně se může stát každá fyzická osoba, která dovršila 18. roku věku s pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Účastník“).
  2. Z Kampaně Účastník bude vyloučen, případně mu nebudou vzorky poskytnuty, pokud:
   1. Nesplní podmínky Kampaně uvedené v Pravidlech,
   2. Bude jednat v rozporu se zákonem, dobrými mravy a/nebo veřejným pořádkem a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislostí s Kampaní,
   3. V případě vyloučení Účastníka Kampaně nemá Účastník právo na náhradu nákladů či jakékoliv jiné újmy, která by mu v této souvislosti mohla vzniknout.
 3. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ

  1. Po vyplnění registračního formuláře na internetové stránce https://www.medinatur.cz/vzorky-kariten-oil-a-kariten-milk-pouze-za-postovne-leto-2018/ bude na uvedenou adresu odeslán vzorek Kariten Oilu 15 ml a Kariten Milku 15 ml na dobírku v celkové částce 55 Kč, kterou zákazník zaplatí při převzetí zásilky.
  2. Zákazník je povinen uvádět na sebe pravdivé údaje.
  3. V případě nedoručení zásilky či při doručení poškozené zásilky nemá zákazník právo na náhradu škody.
  4. Každý Účastník se může této Kampaně zúčastnit pouze jedenkrát. MEDINATUR si vyhrazuje právo na nezaslání vzorku, pokud bude mít podezření na zneužívání této akce či opakované účasti jednoho zákazníka.
  5. MEDINATUR si vyhrazuje právo bez náhrady Kampaň nebo Dobu konání zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit Pravidla, vyhlásit jinou kampaň, a to po celou Dobu konání i po skončení Kampaně. Změna Pravidel je účinná ode dne jejich zveřejnění na stránkách MEDINATUR.
  6. Hodnotu vzorků není možné vyplatit v penězích.
 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Účastník je povinen respektovat Pravidla, dodržovat platné zákony České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy.
  2. Poskytovatel není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
  3. Pravidla jsou platná ode dne jejich vyhlášení a účinná ode dne zahájení Kampaně.

V Praze dne 1.5.2018

Produkt, který jste právě vložili do košíku monžá není k dispozici okamžitě.